logo

Growatt Privacy Policy

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Het begrip "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze Verklaring gegevensbescherming, die wij onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactinformatie beschikbaar is onder paragraaf "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)" in dit Privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor registratie. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.
Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (in de GDPR aangeduid als "verantwoordelijke voor de verwerking")

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:


Growatt New Energy GmbH
Datenschutzbeauftragter
Hessenring 83
61348 Bad Homburg vor der Höhe

Telefoon: +49 6172 2675500
E-mail: info@ginverter.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Verder, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk individueel geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.


Growatt New Energy GmbH
Afdeling Marketing
Hessenring 83
61348 Bad Homburg vor der Höhe

Telefoon: +49 6172 2675500
E-mail: marketing@growatt.com

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde uw reeds verleende toestemming herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht op bezwaar tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP EEN VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) GDPR).
INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE SAMENHANGT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde worden overgedragen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dat alleen als dat technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie te eisen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:
- Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, heeft u de mogelijkheid de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
- Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
- Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in combinatie met de verplicht te verstrekken informatie in onze Site Notice zijn gepubliceerd om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat de industrie "cookies" noemt. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) ofwel permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief wist, of ze worden automatisch gewist door uw webbrowser.

Cookies kunnen worden uitgegeven door ons (first-party cookies) of door derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.
Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die noodzakelijk zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6, lid 1, onder a) GDPR en § 25, lid 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Bij het deactiveren van cookies kunnen de functies van deze website beperkt zijn.
Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactinformatie door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende functies van de website. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De door ons bij de registratie gevraagde gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders verwerpen wij de registratie.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen in de omvang van ons aanbod of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.
Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR).
De tijdens het registratieproces geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Daarna worden deze gegevens gewist. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarplichten onverlet.

4. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij beheert en exploiteert alleen de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een user-ID en toegewezen aan het respectievelijke eindapparaat van de websitebezoeker.
Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van de gebruiker gedragspatronen (bijvoorbeeld cookies of apparaat vingerafdruk). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.
Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de verklaring van Google over gegevensprivacy raadplegen op: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signalen

Wij maken gebruik van Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht en het verloop van YouTube en demografische gegevens (sitebezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor aangepaste reclame met behulp van Google Signal. Als u een Google-account hebt, worden uw sitebezoekersgegevens door Google Signal aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt om u reclameboodschappen op maat te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen van de online patronen van onze gebruikers.

5. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Mailchimp met gedeactiveerde succesmeting

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrieven. De provider is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Mailchimp is onder meer een dienst die kan worden ingezet om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren. Telkens wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt deze informatie opgeslagen op servers van Mailchimp in de Verenigde Staten. Wij hebben de succesmeting van Mailchimp uitgeschakeld, zodat Mailchimp uw gedrag bij het openen van onze nieuwsbrief niet evalueert.
Als u niet wilt dat Mailchimp uw gegevens ontvangt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u in elk nieuwsbriefbericht een link om dit te doen.
De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.
De gegevens die voor de inschrijving op de nieuwsbrief bij ons zijn opgeslagen, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief in een zwarte lijst worden opgeslagen, indien dit noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.
Voor meer details kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Mailchimp raadplegen op: 
https://mailchimp.com/legal/terms/.

6. Plug-ins en tools

Google Fonts (lokale insluiting)

Deze website gebruikt zogenaamde Google Fonts van Google om een uniform gebruik van fonts op deze site te garanderen. Deze Google fonts worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand komt in combinatie met deze toepassing.
Voor meer informatie over Google Fonts, volg deze link: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de verklaring van Google over gegevensbescherming onder: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Aangepaste diensten

Behandeling van gegevens van sollicitanten

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via de post of door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure van u worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, verwerken wij alle daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen bij sollicitatiegesprekken, enz.), als deze nodig zijn om een beslissing te nemen over de totstandkoming of een arbeidsverhouding. De rechtsgronden voor het bovenstaande zijn § 26 BDSG naar Duits recht (onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) GDPR (Algemene contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Mocht uw sollicitatie leiden tot uw aanwerving, dan worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 BDSG en Art. 6(1)(b) GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Archiveringstermijn gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen of u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op grond van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), vindt de verwijdering pas plaats wanneer het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR) of als wettelijke vereisten inzake gegevensbewaring de verwijdering in de weg staan.

 

 


AANMELDEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Nu aanmelden!

Aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Growatt

Voer hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen

*Verificatiecode invoeren:

code
VOLG ONS

© Growatt New Energy alle rechten voorbehouden