logo

Growatt Privacy Policy

I. Verzamelde bedrijfsgegevens en doel

Om online diensten aan bedrijven te bieden. Growatt verzamelt klantgegevens, beheerdersgegevens en andere ondersteunende gegevens. Beheerdersgegevens refereert aan de informatie die verstrekt is aan Growatt tijdens de registratie. Beheerdersgegevens omvat informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, evenals verzamelde gebruiksgegevens die bij uw account horen.

Beheerdersgegevens refereert aan informatie die een onderneming identificeert wanneer ze apart of met andere informatie wordt gebruikt. Deze gegevens worden rechtstreeks aan ons verzonden wanneer u onze website, producten of diensten gebruikt en wanneer u contact met ons heeft, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of contact met ons opneemt voor ondersteuning; of we slaan op hoe u in contact komt met onze website, producten, diensten, bijvoorbeeld via technologieën zoals cookies of we ontvangen gebruiksgegevens via software op uw apparaat. Indien toegestaan door de wet verkrijgen we ook gegevens van publieke en commerciële derde partijen, bijvoorbeeld, we ondersteunen onze diensten door statistische gegevens te kopen van andere bedrijven. De gegevens die we verzamelen hangt af van hoe u contact heeft met Growatt, de websites die u bezoekt of de producten en diensten die u gebruikt, waaronder naam, geslacht, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens (accountnummer en wachtwoord).

We verzamelen ook de gegevens die u aan ons verstrekt en de inhoud van de berichten die u ons heeft gestuurd, zoals de informatie die u invoert of de vragen of gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van klantondersteuning. U kan worden gevraagd uw bedrijfsgegevens te verstrekken bij het gebruiken van onze producten of diensten. In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen geen bedrijfsgegevens te verstrekken, maar als er ervoor kiest dit niet te doen, kunnen we u mogelijk geen producten of diensten bieden, of antwoord geven of problemen oplossen die u ervaart.

Door het verzamelen van deze gegevens kunnen we de informatie over het gebruikersapparaat en de werkingsgewoonten beter begrijpen. We gebruiken deze informatie voor interne anaysedoeleinden om de prestaties van de systemen en apparaten te verbeteren.

Over het algemeen gebruiken we alleen de verzamelde gebruiksgegevens voor de doeleinden beschreven in deze privacykennisgeving voor de doeleinden we aan u omschrijven tijdens het verzamelen van bedrijfsgegevens. Echter, als lokale, toepasselijke wetgeving voor databescherming het toestaat, kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn omschreven, (bijvoorbeeld, voor doeleinden met publiek belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, voor statistische doeleinden, enz.).

II. Met wie deelt Growatt uw bedrijfsgegevens?

We kunnen uw bedrijfsgegevens verstrekken aan de volgende categorieën entiteiten:

1. Onze groepsbedrijven of partners die op andere manieren omgaan met bedrijfsgegevens, voor de doeleinden beschreven in deze kennisgeving of wanneer we uw bedrijfsgegevens verzamelen.

2. Derde partijen, zoals distributeurs en installateurs, die diensten leveren aan uw bedrijf, zoals werkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening. We delen dergelijke gegevens alleen met deze derde partijen indien we een contract met u moeten naleven.

3. We geloven dat u uw bedrijfsgegevens dient te verstrekken vanwege de volgende redenen:

(1) Toepasselijkheid van de wet:

(2) Implementeren, uitvoeren en handhaven van onze juridische rechten;

(3) Openbaarmaking aan elke bevoegde wethandhavingsinstantie, regelgevende instantie, rechtbank of een andere derde partij indien nodig om de vitale belangen van u of anderen te beschermen.

4. Communiceren met de daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en consultants) over daadwerkelijke of voorgestelde aankopen, overname of verkrijging van enig deel van uw bedrijf, maar we dienen de koper te vermelden dat uw bedrijfsgegevens alleen dienen te worden gebruikt voor de doeleinden beschreven in deze privacykennisgeving.

5. Openbaarmaking aan een ieder ander na het verkrijgen van onze toestemming

III. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Website-eigenaren gebruiken cookies uitgebreid om hun website efficiënter te laten werken en informatie aan ze te rapporteren.

Ons doel van het inschakelen van cookies is hetzelfde als dat van de meeste website of internetdienstverleners die cookies inschakelen, wat het verbeteren van de gebruikerservaring omvat. Met cookies kunnen websites een enkel bezoek (het gebruiken van een sessiecookie) of meerdere bezoeken registreren (het gebruiken van een permanente cookie). Met cookies kunnen websites instellingen opslaan, zoals de taal van een computer of mobiel apparaat, lettergrootte of andere browservoorkeuren. Dit betekent dat gebruikers niet iedere keer hun gebruikersvoorkeuren hoeven in te stellen. Als een website geen cookies gebruikt, behandelt de website ze elke keer als ze een webpagina openen als nieuwe bezoekers. Bijvoorbeeld, als u inlogt op een website en naar een andere pagina gaat, zal de website u niet herkennen en wordt u weer uitgelogd. We gebruiken cookies niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit beleid. U kunt cookies op basis van uw voorkeuren beheren of verwijderen. Raadpleeg AboutCookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen, en de meeste webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te blokkeren. Maar als u dit doet moet u elke keer wanneer u onze website bezoekt de gebruikersinstellingen aanpassen.

IV. Toegang tot of wijzigen van uw bedrijfsgegevens

U dient ervoor te zorgen dat alle verstrekte bedrijfsgegevens juist zijn. We doen onze best bedrijfsgegevens juist en compleet te houden en werken deze tijdig bij.

In het geval van toepasselijke wettelijke vereisten, kunt u

(1) Toegang hebben tot specifieke bedrijfsgegevens die we van u hebben;

(2) Ons vragen uw onjuiste bedrijfsgegevens bij te werken of te corrigeren;

(3) Ons weigeren of beperken uw bedrijfsgegevens te gebruiken;

(4) Ons vragen uw bedrijfsgegevens te verwijderen.

Als u de relevante rechten wil uitvoeren, stuur ons dan een e-mail. Voor de zekerheid dient u mogelijk een schriftelijk verzoek in te dienen. We zullen weigeren een verzoek te verwerken als we redelijkerwijs geloven dat het verzoek bedrieglijk of onafdwingbaar is of schadelijk is voor de privacy van anderen.

U heeft ook het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken wanneer Growatt uw bedrijfsgegevens verwerkt op basis van uw toepassing, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. Echter, de intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid en doeltreffendheid van onze verwerking van bedrijfsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking, noch heeft het invloed op onze mogelijkheid uw bedrijfsgegevens te verwerken op basis van andere passende rechtvaardigheden.

Als u denkt dat onze verwerking van uw bedrijfsgegevens niet overeenkomst met toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met een instantie voor wettelijke gegevensbescherming. Contactgegevens voor instanties voor gegevensbescherming in de EU kunt u vinden via: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

V. Het veilig beschermen van bedrijfsgegevens

We gebruiken de juiste technische middelen en organisatorische maatregelen om de bedrijfsgegevens die we verzamelen te beschermen. De stappen die we zetten zijn ingericht om u een niveau van beveiliging te bieden die past bij het risico passend bij de verwerking van uw bedrijfsgegevens. De specifieke maatregelen die we nemen omvat Secure Sockets Layer (SSL) versleuteling om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verzonden van uw browser naar ons netwerksysteem.

VI. Het wereldwijd verzenden van uw bedrijfsgegevens

Growatt is een mulitnational, wat betekent dat uw bedrijfsgegevens verzameld door Growatt kunnen worden verwerkt in het land waar u de product of dienst gebruikt, van Growatt of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners, zakelijke partners gevestigd in andere landen dan de organisatie of die toegankelijk zijn vanuit deze landen. Wetgeving voor databescherming kan in deze landen anders zijn. In dergelijke gevallen ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen worden verwerkt overeenkomstig de vereisten van dit beleid en toepasselijke wetgeving. Waaronder wanneer de bedrijfsgegevens van de betrokkene gevestigd in de EU worden verzonden naar een land of regio met hetzelfde niveau van gegevensbescherming die niet wordt erkend door de Europese Unie, gebruiken we verschillende juridische maatregelen, zoals het tekenen van de standaard contractvoorwaarden goedgekeurd door de Europese Commissie of verzoeken we uw toestemming voor overdracht van bedrijfsgegevens over de grenzen of beveiligingsmaatregelen zoals het anonimiseren van gegevens voorafgaand aan de gegevensoverdracht over de grens.

VII. Gegevensopslag

We slaan via u verzamelde bedrijfsgegevens op, op basis van onze voortdurende en legitieme branchebehoeften (zoals aan u de benodigde diensten verstrekken of naleving van toepasselijke vereisten voor wetgeving, belasting en boekhouding).

Als we uw bedrijfsgegevens niet verwerken voor continue juridische branchebehoeften, zullen we ze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw bedrijfsgegevens al zijn opgeslagen in het back-up-archief, zullen we uw bedrijfsgegevens veilig opslaan en verdere verwerking voordat u het kunt verwijderen voorkomen.

VIII. Uw rechten voor gegevensbescherming

Op elk moment dat we in het bezit zijn van of uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u de volgende rechten als betrokkene:

Toegang: U heeft het recht een kopie te vragen van de gegevens die we over u hebben.

Recht op correctie: U heeft het recht onjuistheden of onvolkomenheden in uw gegevens die we hebben te corrigeren.

Recht om te worden vergeten: In sommige gevallen mag u verzoeken de gegevens die we over u hebben te verwijderen uit onze documentatie. 

Hanteringsbeperkingen: Onder bepaalde omstandigheden is het recht om verwerking te beperken van toepassing.

Overdraagbaarheidsrechten: U heeft het recht de gegevens die we van u hebben over te dragen naar een andere organisatie. 

Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te hebben op bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing. 

Recht tegen geautomatiseerde verwerking (waaronder analyse): U heeft ook het recht om de rechtsgevolgen van geautomatiseerde verwerking of analyse te accepteren.

Rechterlijke beoordelingsrechten: Als de organisatienaam uw aanvraag onder autorisatie afwijst, zullen we u de reden hiervoor geven. U heeft het recht een klacht in te dienen zoals beschreven in clausule 10 hieronder.

Alle bovenstaande vereisten worden verzonden als een derde partij betrokken is bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

IX. Akkoord op deze overeenkomst

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, geeft u ons toestemming uw bedrijfsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken. Growatt heeft uw toestemming nodig voor het verwerken van uw bedrijfsgegevens, maar stemt ermee in dat dit expliciet moet worden gegeven. Als we u vragen gevoelige gegevens te verstrekken, leggen we uit waarom en hoe we het gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (neem contact op met Growatt, e-mailadres: service@ginverter.com).

X. Klachten

Als u een klacht wil indienen over hoe Growatt uw persoonlijke gegevens hanteert of hoe er wordt omgegaan met uw klacht, heeft u het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie en de gegevensbeschermingvertegenwoordiger van de organisatienaam, functionaris gegevensbescherming/AVG-eigenaar.

XI. Bijwerken van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om te voorzien in juridische, technische of commerciële ontwikkelingen. Wanneer we deze privacyverklaring bijwerken zullen we u op de juiste manier op de hoogte stellen om te voldoen aan onze herziene betekenis. Als toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving ons vereist uw toestemming te verkrijgen voor de inhoudelijke wijziging van de privacyverklaring, zullen we de wetgeving naleven.

XII. Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan contact met ons op via service@ginverter.com.


AANMELDEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Nu aanmelden!

Aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Growatt

Voer hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen

*Verificatiecode invoeren:

code
VOLG ONS

© Growatt New Energy alle rechten voorbehouden